Modernizacja gospodarstw rolnych 2018

nabór 19 lutego - 20 marca


Czas, który pozostał do złożenia wniosku to:

00

dni


 

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci - chcemy Państwa poinformować o możliwości składania wniosków o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych.

Dotacja ta obejmuje m.in. zakup maszyn – w tym kotłów i nagrzewnic na słomę. Pragniemy Państwa zachęcić do zapoznania się z naszą ofertą na kotły i nagrzewnice powietrza oraz poinformować, że w ramach zakupów oferujemy pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Zobacz ofertę

Możliwy poziom dofinansowania wynosi 50%-60% a kwota do 500 tys. zł Wnioski powinny trafiać do oddziałów ARiMR do 20 marca 2018 r.

Masz pytania zadzwoń!   +48(58) 562-56-61

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kto może skorzystać z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w 2018 roku?

O pomoc w tej edycji naboru mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Ile dofinansowania i na co można otrzymać od ARiMR?

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. Wyjątek stanowią tutaj rolnicy ubiegający się wspólnie o wsparcie na inwestycje, ponieważ swój wniosek o przyznanie pomocy muszą złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących.

Masz pytania?
Zadzwonimy do Ciebie!